Categories
Health News

เซลล์ของมนุษย์ใช้โปรตีนจากเนื้อสัตว์จากพืชน้อยกว่าจากไก่

การเคลื่อนไหวของเนื้อสัตว์จากพืช พืชที่มีโปรตีนสูง เช่น ถั่วเหลือง เป็นส่วนผสมที่พบได้ทั่วไป แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าสารอาหารดังกล่าวทำให้เข้าสู่เซลล์ของมนุษย์ได้มากน้อยเพียงใด โปรตีนในรูปแบบสารทดแทนจากพืชไม่สามารถเข้าถึงเซลล์ได้เท่ากับโปรตีนจากเนื้อสัตว์ สามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากขึ้น